Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PEDAGOG GM 2

SZANOWNI PAŃSTWO

Nazywam się Izabela Wasilewska i jestem pedagogiem szkolnym. Mogą państwo oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, jakie mogą dotyczyć :

  • Rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez Wasze dziecko,
  • Potrzeby udzielania Waszemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w jego zachowaniu,
  • Trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,
  • Każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka bardzo ważna.

 

ZAPRASZAM DO GABINETU – POKÓJ 126 , SEGMENT C

Poniedziałek - 745 – 845 terapia kl. I 845 - 1245

Wtorek 800– 1200

Środa 1100 – 1500   

Czwartek 745 – 845 terapia II

Piątek 1100 – 1500

 

Na indywidualne konsultacje można się wcześniej umawiać telefonicznie: telefon do gabinetu: 56 46 400 90 wew. 34

 

 Szanowny rodzicu!

 

W naszej szkole każdy uczeń jest dla nas ważny, szczególnie w sytuacji gdy potrzebuje pomocy
i wsparcia swych nauczycieli. Naszym zadaniem jest troska o jego prawidłowy rozwój, a więc również zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także wychowawcze wspomaganie jego rodziny.

 

Jeśli Twoja rodzina przeżywa trudne chwile, macie problemy z pracą, zdrowiem, zaspakajaniem potrzeb bytowych, czujesz bezsilność i bezradność, przez to zaniedbujesz swoje dziecko
Zawracamy się do Ciebie z ważną sprawą, prosząc o:

 

  • przekazanie wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu informacji o tym, czego dotyczy oraz
    na czym polega trudna sytuacja Twojej rodziny; zapewniamy Cię o pełnej dyskrecji i ochronie Twoich danych osobowych;
  • skorzystanie z konsultacji u pedagoga szkolnego, który podpowie, jaką pomoc Twoje dziecko może otrzymać w szkole, a jaką Wasza rodzina od instytucji i organizacji lokalnych; jeśli zechcesz, pomoże Ci w nawiązaniu z nimi kontaktu;
  • stałą współpracę z nauczycielami – to bardzo ważne, by trudna sytuacja rodzinna nie pozbawiła Twojego dziecka poczucia bezpieczeństwa czy odebrała mu szansę na szkolne sukcesy; razem z nami musisz zadbać o potrzeby córki/syna.

 

Pamiętaj!

 

Jeśli dziecko przeżywa kłopoty rodzinne, nie może zostać z tym samo, potrzebuje Twojej szczególnej uwagi i wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoich nauczycieli. 

Zachęcaj dziecko do systematycznego przychodzenia na zajęcia szkolne i pozalekcyjne, interesuj się jego nauką, dopilnuj, by odrabiało prace domowe. 

Zadbaj o jego bezpieczeństwo – kontroluj gdzie i z kim przebywa poza domem, jak spędza wolny czas. 

Korzystaj z porad nauczycieli, staraj się przestrzegać wskazówek, jak postępować z córką/synem
w domu, jak rozwiązywać sporne sytuacje i konflikty z jego udziałem. 

W sytuacjach zagrożenia agresją i przemocą – nie bój się prosić o interwencję policji. Możesz również zgłosić to w szkole – podejmiemy stosowne kroki, by chronić Twoje dziecko i Ciebie.  

 

Informacja o stypendium szkolnym na rok 2016/2017

Wzorem lat ubiegłych przekazuję informacje dotyczące składania przez wnioskodawców wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego nie ulega zmianie wynosi 514,00 zł/m-c/osoba. Wnioskodawcy składają wnioski na obowiązujących  drukach.

 Termin składania kompletnych wniosków do 15 września danego roku.

Informuję, że aktualna kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł.

Dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku (wniosek składany we wrześniu  - to dochód rodziny z sierpnia). Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp).

 Przypominam, że do dochodu nie wlicza się świadczeń  o charakterze jednorazowym lub celowym (na zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dotacje celowe z MOPR, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, świadczenia „500+”, itp.).

Przypominam, że nadal obowiązują uregulowania Uchwały Nr XV/93/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2011 r.. Wprowadzone zmiany do Regulaminu dotyczą ponoszonych  wydatków na cele edukacyjne (§ 14 ust. 7: „Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.)

Dotychczas obowiązujące zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (konieczność dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia).

Przypominam, że stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f   w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

                                                                                                          Pedagodzy

Pliki do pobrania